centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

Inici / Serveis de psicologia / Programes, teràpies i serveis específics / Informes clinics i tests de personalitat

Informes clinics i tests de personalitat

Realització de valoracions clíniques, passació de testos psicològics i diagnòstics a Psigma Vic, Barcelona, Manresa i Girona.

Psigma, centre de psicologia, assessorament personal i salut amb seus a Vic, Manresa i Barcelona, també oferim per a aquells que ho desitgin, un servei d’avaluació psicològica de diferents aspectes: trets de personalitat essencials de l‘individu, estat mental de la persona en un moment determinat, capacitats relacionals i afectives, mesura de les capacitats intel·lectuals, etc., amb la posterior redacció de l’informe escrit que així ho desenvolupa.

Un procés d’avaluació psicològica pretén extreure informació de forma objectiva, sistemàtica i replicable de la conducta d'una persona o grups de persones per tal d'aconseguir una sèrie d'objectius: a) la descripció, b) classificació i diagnòstic, c) predicció, d) explicació, i) la modificació o canvi d’aquesta conducta.

Així doncs, aquelles persones que desitgin de forma voluntària ser avaluades i per tant sol·licitar aquest servei, hauran de realitzar un seguit de sessions que s’estructuren de la següent manera:

 1. Fase d’avaluació
  Aquesta fase consisteix en realitzar diverses visites amb el subjecte a fi de possibilitar la recollida de tota la informació necessària per a poder donar resposta a l’objectiu inicial que s’hagi plantejat amb el mateix. Aquesta fase esdevé pràcticament la de major importància, doncs el professional ha de poder establir un diagnòstic amb la màxima precisió i fiabilitat possibles. Per això, és necessari que en aquesta fase es realitzin múltiples entrevistes personals amb el subjecte i que es procedeixi (sempre que sigui necessari) a l'administració de determinades proves psicomètriques. Si el sol·licitant ho desitja i sempre en funció de la naturalesa i objectius de l’avaluació, es podrà comptar amb la col·laboració de familiars i/o de les persones que aquest consideri rellevants o que poden aportar informació d‘interès.
 2. Fase de diagnòstic, devolució de la informació i recomanacions a seguir
  En aquesta fase el professional procedirà a realitzar el diagnòstic que dongui resposta a l’objectiu de l’avaluació plantejat pel subjecte. Una vegada establerta aquesta precisió, el professional determinarà un seguit de recomanacions o suggerències de tractament (si escau) pel subjecte sol·licitant de l’informe. Així doncs, es concretarà una trobada personal amb el mateix, a fi de detallar-li quins són els resultats obtinguts en la fase d’avaluació i quines són les propostes de millora.
 3. Fase de redacció de l’informe escrit
  S’elaborarà un informe personal i confidencial del subjecte amb el resultat del procediment d’avaluació, que inclourà un anàlisi exhaustiu de la informació treballada, la interpretació dels resultats obtinguts en les diferents proves psicomètriques, les indicacions pertinents de millora, aspectes a treballar i recomanacions futures i/o de derivació.

Des de Psigma, centre de psicologia, assessorament personal i salut, i en totes les seves seus de Vic, Manresa i Barcelona, pel reconeixement i prestigi que han aconseguit a nivell de mercats i/o tenint en compte l’eficàcia demostrada al llarg dels anys en la utilització de les mateixes, administrem les proves psicomètriques que citem a continuació:

Personalitat:

 • 16PF-V, Cuestionario Factorial de Personalidad 5ª Edición (R.B.Cattell, A.K.S Cattell y H.E.P Cattell): Avaluació de 16 escales primàries i 5 dimensions (factors) globals de la personalitat en subjectes normals.
 • MIPS- Inventario Millon de Estilos de Personalidad - Theodore Millon: L'inventari Millon d'estils de Personalitat (MIPS) és un qüestionari compost per 180 ítems respecte dels quals el subjecte ha de determinar si li són aplicables (resposta veritable / fals). El seu objectiu és mesurar la personalitat d'individus d’entre 18 i 65 o més.
 • CTI, Inventario de Pensamiento constructivo (evaluación de la inteligencia emocional) (S.Epstein): Mesura de la intel·ligència emocional.
 • BFQ, Cuestionario “Big Five” (G.V.Caprara, C.Barbaranelli y L.Borgogni): Avaluació de les cinc dimensions del model dels “cinc grans” en l’estructura de la personalitat.
 • EPQ-R, Cuestionario de Personalidad de Eysenck-Revisado (H.J.Eysenck y S.B.G Eysenck): Apreciació de tres dimensions bàsiques de la personalitat: Extraversió, Neuroticisme i psicoticisme, juntament amb una escala complementària de “dissimular” que permet mesurar la desitjabilitat social.
 • LAEA, Listado de Adjetivos para la Evaluación del Autoconcepto (M.Garaigordobil): Proporciona una mesura de l'autoconcepte global de la persona i conté elements referents a característiques físico-corporals, intel · lectuals, socials i emocionals.
 • PPG-IPG, Perfil de Inventario de la Personalidad (L.V.Gordon): Avaluació de 8 trets bàsics de la personalitat i una mesura d'autoestima.
 • NEO PI-R, Inventario de Personalidad Neo Revisado ( P.T.Costa y R.R.McCrae): Ofereix una mesura de les 5 principals dimensions de la personalitat i de 30 facetes o trets, segons el model dels "cinc grans". Avaluació de 8 trets bàsics de la personalitat i una mesura d'autoestima.
 • CPS, Cuestionario de Personalidad Situacional (J.L.Fernández, Seara, N.Seisdedos y M.Mielgo): Avaluació de la personalitat en situacions laborals, socials i personals.
 • Etc.

Relacions interpersonals i afectives

 • SOC, Escala de dificultades de socialización de Cantoblanco (O.Herrero, S.Escorial, R.Colom): Avaluació dels trets temperamentals associats a problemes de socialització.
 • TECA, Test de empatía cognitiva y afectiva (B.López-Pérez, I.Fernández-Pinto, F.J.Abad): Avaluació de l’empatia en adults.
 • Etc.

Qüestionaris clínics

 • MMPI-2-RF, Inventario multifásico de personalidad de Minnesota-2 Reestructurado (Y.S.Ben-Porath y A.Tellegen): Avaluació de la personalitat normal i patològica.
 • MCMI-III, Inventario Clínico Multiaxial de Millon: Avaluació de 4 escales de control, 11 patrons clínics de personalitat, 3 trets patològics, 7 síndromes de gravetat moderada i 3 síndromes de gravetat severa.
 • PAS, Screening de problemas clínicos (L.C.Morey):Screening ràpid d'un ampli rang de problemes clínics i de comportament.
 • PAI, Inventario de Evaluación de la Personalidad (L.C. Morey):Avaluació de les característiques de la personalitat més rellevants en l'avaluació clínica i forense.En l'àmbit clínic cobreix els constructes més rellevants per a una avaluació comprensiva dels trastorns mentals, proporcionant informació clau tant per al diagnòstic com per a la planificació del tractament.En el àmbit forense el PAI és utilitzat tant per al screening i diagnòstic com per a la detecció de grups forenses específics (p. ex., valoració de perillositat, custòdia de menors, psicopatia, maltractament ...). És emprat també en processos de selecció de personal (p. ex. Selecció de forces armades i seguretat). El PAI destaca per la seva claredat en la interpretació i l'exhaustiva informació que proporciona.
 • CRI-A, Inventario de respuestas de afrontamiento (R.H.Moos): Identificació de les estratègies d’afrontament utilitzades per adults davant dels problemes i situacions estressants.
 • Etc.

Intel·ligència general

 • OS. OTIS SENCILLO, Test de Inteligencia General (A.S.Otis): Avaluació de la intel·ligència general.
 • IG-2 Inteligencia General, Nivel 2 (Departamento de I+D de Tea Ediciones, S.A.): Apreciació de la capacitat intel·lectual.
 • RP30, Resolución de Problemas (N. Seisdedos): Rapidesa i flexibilitat per a realitzar operacions lògiques.
 • Etc.

Aptituds generals:

 • EFAI, Evaluación Factorial de les aptitudes intelectuales (P. Santamaría, D.Arribas, J.Pereña y N.Seisdedos): Avaluació de les principals aptituds (espacials, numèriques, de raonament, abstractes i verbals, memòria, etc).
 • GMA, Evaluación de grado medio y alto (S.F. Blinkhorn): Avaluació del raonament numèric, verbal i abstracte en nivells superiors.

La llista de proves que administrem a banda de les esmentades, és molt extensa, doncs és evident que cada situació i subjectes específics requeriran d’una o altra modalitat i tipus d’avaluació.
Així doncs, cal tenir en compte que existeixen multitud de proves més que utilitzem per a la valoració d’altres elements específics com per exemple: aprenentatge i estudi, ansietat, estrès i depressió, aptituds específiques (mecàniques, d’observació, perceptives, imaginació, etc), autoestima, creativitat, família i parella, hiperactivitat i atenció, idiomes, interessos professionals, intel·ligència emocional, adaptació i conducta, llenguatge, memòria, neuropsicología, trastorns de l’alimenació, etc.

 

 Informes clínics i testos

Aquest servei està disponible a:
PSIGMA Vic
PSIGMA Barcelona
PSIGMA Manresa
PSIGMA Girona

“Saber com ets, quin són els teus punts forts o dèbils i les teves capacitats o problemes és essencial per a poder potenciar-ho o corregir-ho”

Amunt

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients