centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

Inici / Serveis de psicologia / Programes, teràpies i serveis específics / Orientació escolar, laboral-professional i acadèmica

Orientació escolar, laboral-professional i acadèmica

 

Des de les seves seus de Vic, Manresa, Barcelona i Girona, Psigma, centre de psicologia, assessorament personal i salut oferim un servei integral a les escoles i centres d’ensenyança de la comarca i rodalies d’avaluació psicològica i de diagnòstic, així com de la implementació de programes d'intervenció psicològica i psicoeducativa amb fins preventius, de desenvolupament, terapèutics i d’orientació (educativa, vocacional, etc). Creiem que resulta indispensable cercar la comprensió i millora de l‘educació, identificant els mecanismes que influeixen en els processos d’aprenentatge i motivació amb l’objectiu d’augmentar la seva eficiència i qualitat.
Els procediments d’orientació educativa i vocacional revesteixen de gran importància per a nosaltres, doncs resulten elements claus i necessaris pel correcte desenvolupament del sistema d’ensenyança i dels actors que en ell s’hi veuen implicats: alumnes, pares, professors, etc.

No obstant, també realitzem processos d’orientació professional dirigits a totes aquelles persones que a títol particular, requereixen d’un procediment d’aquestes característiques.

En què consisteixen aquests procediments?

L'Orientació educativa

Funciona com a suport als alumnes, pares i professors en el procés d'ensenyament-aprenentatge i té per objectiu atendre i fomentar el sa desenvolupament psicològic d’aquests tres agents en tots els seus components (intel·lectual, social, afectiu, emocional i psicomotriu).
Aquesta tasca també pretén, entre d’altres coses, adequar l'ensenyament a les característiques i necessitats personals de l'alumnat, aplicant mesures d'atenció a la diversitat, mesures de compensació de situacions socials o culturals desfavorides i escolaritzant als alumnes amb necessitats educatives especials per condicions personals de discapacitat o sobredotació.
En aquest sentit doncs, els psicòlegs que presten els seus serveis als centres d’ensenyança, promouen el desenvolupament funcional i equilibrat de la institució educativa, proporcionant ajut als alumnes i a tot el personal del centre en la recerca i implementació de la qualitat educativa.

D’aquesta manera i entre d’altres múltiples funcions que assumeix el psicòleg que actua dins d’aquest àmbit, podríem destacar-ne les següents:

 • Proporcionar ajut integral a l'alumne en el seu període d’estudi i d’adaptació al centre escolar
 • Oferir eines per a què el professor pugui organitzar amb major eficàcia la seva activitat i facilitar la millora del rendiment en els alumnes
 • Assessorar i ensenyar diferents recursos a pares i professors per a gestionar correctament les problemàtiques que sorgeixin en relació al procés d’aprenentatge (motivació de l’alumne, baix rendiment, dificultats en el ritme d’aprenentatge, etc).
 • Assegurar que el procés educatiu s'ajusti al màxim a les característiques i necessitats individuals de tots i cadascun dels alumnes.

Des de Psigma Vic, Manresa, Barcelona i Girona, comptem amb un equip de professionals com per exemple psicòlegs de diferent especialització (infantils, d’adolescents, adults, logopedes, jurídics, etc), nutricionistes/dietistes, fisioterapeutes/osteòpates, psiquiatres i altres professionals, capaços de brindar recolzament integral a alumnes, pares i professors de qualsevol centre escolar, així com també d’oferir un ampli ventall de possibilitats formatives adreçades a tots aquests, sempre aconseguint personalitzar-les en funció de les necessitats manifestades i dels recursos disponibles per part dels mateixos.

Així doncs, alguns dels cursos de formació que oferim fan referència a les següents temàtiques:

Formació pels alumnes
 • Tècniques d'aprenentatge
 • Educació per a la sexualitat
 • Educació per a la salut
 • Prevenció de drogodependències
 • Gestió del temps
 • Com parlar en públic
 • Entrenament en habilitats socials
 • Motivació escolar
 • Potenciació de l’autoestima
 • Prevenció de trastorns alimentaris
 • Etc
Formació pels pares i professors:
 • Bullying: Què és, com detectar-ho, intervenció i prevenció
 • Educar en drogues i sexualitat
 • Gestió de conflictes
 • Prevenció del fracàs escolar
 • Prevenció de trastorns alimentaris
 • Estratègies per a millorar la comunicació
 • Etc

Orientació vocacional

Consisteix en ensenyar a les persones a ajustar les seves expectatives laborals en relació als seus interessos vocacionals, preferències, habilitats i coneixements, així com a les demandes del mercat laboral. Habitualment, aquest servei es dirigeix a joves i adults que han finalitzat ensenyaments bàsics o comuns i desitgen continuar amb una formació especialitzada.
L'orientació inclou informació sobre sortides laborals, professionals i diferents tipus de formació, basant-se en els interessos i aptituds personals que tinguin els alumnes. D'aquesta manera es vol promoure una elecció adequada i no imposada o basada en informació distorsionada que s’hagi pogut rebre, comportant l’assumpció de conceptes erronis sobre algunes ocupacions i sobre l'accés a les mateixes, així com de les seves sortides, i que pot conduir moltes vegades al fracàs, doncs s’ignoren les pròpies capacitats i potencialitats de l‘individu.
Tenint en compte que aquesta tasca proporciona ajut a les persones en l'elecció d'una professió i que es basa en l’autoconeixement del propi subjecte i del seu entorn, presenta gran transcendència pel futur professional de l'estudiant i es recomana que no es limiti a moments puntuals, sinó que pugui ser proporcionada al llarg del transcurs educatiu.

Així doncs, des de Psigma portem a terme processos d’orientació vocacional que consisteixen en la realització de les següents fases:

1- Entrevistes semiestructurades individuals amb els subjectes i/o assessorament i formació d’aplicació col·lectiva per a l’alumnat: en els casos on s’enfoqui el procediment de forma personalitzada es realitzaran entrevistes individuals amb els subjectes, on es farà el recull de tota la informació que té a veure amb les seves expectatives i interessos professionals i on es determinaran quins seran els objectius del procés d’orientació. D’altra banda, quan el centre educatiu requereixi d’un assessorament i/o formació d’aplicació col·lectiva per a l’alumnat, es procedirà a l’aplicació d’un programa d’intervenció grupal dissenyat en funció de les necessitats i mancances detectades per part dels mateixos. La formació impartida a nivell grupal podria fer referència a algunes de les següents temàtiques:

 • Tècniques de recerca de feina (canals de cerca d‘ocupació, elaboració de la carta de presentació i del currículum vitae, preparació de l’entrevista de selecció, estratègies d’afrontament a les proves psicotècniques, etc).
 • Gestió per competències
 • Treballar a l’estranger
 • Autoocupació i emprenedors: pla de negoci, muntar empreses, ajudes a l‘emprenedor, capitalització de prestacions, etc.

També resulta indispensable fomentar el desenvolupament d’aquells aspectes personals que puguin ser d’ajut en la consecució dels seus objectius laborals-professionals:

 • Augment de l'autoestima
 • Detecció i potencialització dels propis recursos i habilitats
 • Desenvolupament d‘estratègies personals pròpies per a la recerca de feina
 • Gestió del temps
 • Afrontament a l’estrès
 • Tècniques de negociació
 • Gestió de conflictes
 • Tècniques de lideratge
 • Comunicació interpersonal i habilitats socials
 • Etc.

2- Administració d’instruments estandarditzats o psicotècnics: es valorarà per a cada cas particular, quins instruments estandarditzats o psicotècnics s’administraran al llarg del procediment, essent alguns dels més utilitzats els següents:

 • Proves d’interessos i preferències personals: Kuder-C, Registro de preferencias vocacionales (G.F.Kuder), IPP-R, Inventario de intereses y preferencias profesionales (Mª V.de la Cruz), CIPSA, Cuestionario de Intereses Profesionales (J.L. Fernández Seara y F. Andrade). Properament, tenint en compte que actualment es troba en estat de preparació, incorporarem el psicotècnic EXPLORA, Cuestionario para la orientación vocacional y profesional (J.M Martínez y P. Santamaría).
 • Avaluació per competències: CompeTEA (D.Arribas y J.Pereña), BIP, Inventario Bochum de personalidad y competencias (R.Hossiep y M. Parchen) i SOSIA, Gestión por competencias (L.V.Gordon, ECPA y Tea Ediciones).
 • Intel·ligència general: OS. OTIS SENCILLO, Test de Inteligencia General (A.S.Otis), IG-2 Inteligencia General, Nivel 2 (Departamento de I+D de Tea Ediciones, S.A.), RP30, Resolución de Problemas (N. Seisdedos), etc.
 • Aptituds generals: EFAI, Evaluación Factorial de les aptitudes intelectuales (P. Santamaría, D.Arribas, J.Pereña y N.Seisdedos), ABI, Aptitudes Básicas para la Informática (MªV. de la Cruz), etc. Properament, tenint en compte que actualment es troba en estat de preparació, incorporarem el psicotècnic BAT-7, Batería para la evaluación de aptitudes (D.Arribas, P.Santamaría, F.Sánchez-Sánchez, I.Fernández-Pinto y C.Arellano).
 • Personalitat: 16PF-APQ, Cuestionario de personalidad para adolescentes (J.M. Schuerger), 16PF-V, Cuestionario Factorial de Personalidad 5ª Edición (R.B.Cattell, A.K.S Cattell y H.E.P Cattell), EPQ-R, Cuestionario de Personalidad de Eysenck-Revisado (H.J.Eysenck y S.B.G Eysenck), LAEA, Listado de Adjetivos para la Evaluación del Autoconcepto (M.Garaigordobil), PPG-IPG, Perfil de Inventario de la Personalidad (L.V.Gordon), NEO PI-R, Inventario de Personalidad Neo Revisado ( P.T.Costa y R.R.McCrae), etc.
 • Motivació laboral, etc.: TOM, Test de Orientación Motivacional (L.Borgogni, L.Petitta y C.Barbaranelli) i MPS, Escala de Motivaciones Psicosociales (J.L.Fernández y Seara).

3- Entrevista de devolució oral: finalment, es conclourà el procediment realitzant una entrevista de devolució oral individual amb cada alumne/a on es detallaran quins són els resultats obtinguts en les proves psicotècniques administrades i on es procediran a valorar quins són els recursos que precisa la persona i/o el seu entorn, ajudant-lo a trobar el recurs més adequat per a ell i donant-li eines per a què el pugui posar en funcionament.

 

Orientació laboral-professional

Consisteix en ajudar a persones, bé desocupades, bé que vulguin canviar de feina o fins i tot als estudiants que s’han d’incorporar al món laboral, a incrementar les seves possibilitats d’aconseguir un lloc de treball. Amb aquestat finalitat, se’ls proporciona assessorament, informació i entrenament que pugui facilitar la seva inserció professional i millorar la seva ocupabilitat laboral a diferents àmbits de treball.

Així doncs, de la mateixa manera que en el procediment d’orientació vocacional i en funció de les necessitats i mancances dels usuaris sol·licitants, una part d’aquest procediment podria consistir en organitzar la impartició de diferents tipus de formació en la matèria, la metodologia utilitzada en els casos d’orientació laboral-professional segueix les diferents fases:

1-Entrevistes semiestructurades amb l'usuari: Mitjançant aquestes entrevistes es tracta de conèixer la història formativa i laboral de l'usuari, les seves preferències laborals, el motiu d'acomiadaments o abandonaments, la relació amb companys i superiors, les seves expectatives laborals , definició del propi autoconcepte, etc.

2-Entrevista amb familiars i altres membres significatius (caps, antics companys, etc.)(OPCIONAL): De vegades la informació subministrada per l'usuari és vaga i poc concreta. Cal conèixer la opinió de la família i d'altres significatius respecte al passat formatiu / laboral de l'usuari, així com els suports que li van oferir en el temps. Serà significativa la relació establerta entre la família i el món laboral, doncs si els membres de la família consideren el treball com un valor positiu, això incidirà positivament en el procés rehabilitador de l'usuari. Així mateix serà important conèixer qui conformen la xarxa social de l'usuari i el seu nivell d'ocupació: pensionistes, aturats, treballadors, etc.

3-Administració de proves psicomètriques i instruments estandarditzats, com per exemple:

 • Proves d’interessos i preferències personals: Kuder-C, Registro de preferencias vocacionales (G.F.Kuder), IPP-R, Inventario de intereses y preferencias profesionales (Mª V.de la Cruz), CIPSA, Cuestionario de Intereses Profesionales (J.L. Fernández Seara y F. Andrade). Properament, tenint en compte que actualment es troba en estat de preparació, incorporarem el psicotècnic EXPLORA, Cuestionario para la orientación vocacional y profesional (J.M Martínez y P. Santamaría).
 • Avaluació per competències: CompeTEA (D.Arribas y J.Pereña), BIP, Inventario Bochum de personalidad y competencias (R.Hossiep y M. Parchen), SOSIA, Gestión por competencias (L.V.Gordon, ECPA y Tea Ediciones).
 • Intel·ligència general: OS. OTIS SENCILLO, Test de Inteligencia General (A.S.Otis), IG-2 Inteligencia General, Nivel 2 (Departamento de I+D de Tea Ediciones, S.A.), RP30, Resolución de Problemas (N. Seisdedos), etc.
 • Aptituds generals: EFAI, Evaluación Factorial de les aptitudes intelectuales (P. Santamaría, D.Arribas, J.Pereña y N.Seisdedos). ABI, Aptitudes Básicas para la Informática (MªV. de la Cruz), GMA, Evaluación de grado medio y alto (S.F. Blinkhorn), etc. Properament, tenint en compte que actualment es troba en estat de preparació, incorporarem el psicotècnic BAT-7, Batería para la evaluación de aptitudes (D.Arribas, P.Santamaría, F.Sánchez-Sánchez, I.Fernández-Pinto y C.Arellano).
 • Personalitat: 16PF-V, Cuestionario Factorial de Personalidad 5ª Edición (R.B.Cattell, A.K.S Cattell y H.E.P Cattell), EPQ-R, Cuestionario de Personalidad de Eysenck-Revisado (H.J.Eysenck y S.B.G Eysenck), LAEA, Listado de Adjetivos para la Evaluación del Autoconcepto (M.Garaigordobil), PPG-IPG, Perfil de Inventario de la Personalidad (L.V.Gordon), NEO PI-R, Inventario de Personalidad Neo Revisado ( P.T.Costa y R.R.McCrae), PAI, Inventario de Evaluación de la Personalidad (L.C. Morey), PAS, Screening de problemas clínicos (L.C.Morey), CPS, Cuestionario de Personalidad Situacional (J.L.Fernández, Seara, N.Seisdedos y M.Mielgo), etc.
 • Motivació laboral, etc. : TOM, Test de Orientación Motivacional (L.Borgogni, L.Petitta y C.Barbaranelli), MPS, Escala de Motivaciones Psicosociales (J.L.Fernández y Seara), SIV, Cuestionario de valores interpersonales (L.V. Gordon), SPV, Cuestionario de valores personales (L.V.Gordon), etc.
  Estrés: EAE, Escalas de Apreciación del Estrés (J.L.Fernández-Seara y M.Mielgo), etc.

4- Entrevista de devolució oral: es detallaran quins són els resultats obtinguts en les entrevistes i en les proves psicotècniques administrades i es procediran a valorar quins són els recursos que precisa la persona i/o el seu entorn, ajudant-lo a trobar el recurs més adequat per a ell i donant-li eines per a què el pugui posar en funcionament.

5- Redacció d’un informe d’orientació laboral-professional: per a aquells que així ho sol·licitin, se’ls elaborarà un informe confidencial amb el resultat del procés d’orientació laboral-professional, que inclourà un anàlisi exhaustiu de la informació treballada, la interpretació dels resultats obtinguts en les diferents proves psicomètriques, les indicacions pertinents de millora i aspectes a treballar i recomanacions futures.

 

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients