centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

inici / serveis de psicologia / psicologia segons etapes / psicologia adults / problemes escolars-acadèmics

Problemes escolars-acadèmics

 

Moltes vegades infants i adolescents rebutgen anar a l'escola, expressant els més petits dificultats en separar-se dels pares i els de major edat actituds de rebel·lió i agressivitat, a banda d’altres signes i símptomes com ara la hipersensibilitat, nerviosisme, plors, tristesa, ansietat, irritabilitat, mal de cap constant, diarrea o restrenyiment, manca de gana, palpitacions, al·lèrgies, dificultats d'adaptació als canvis de rutina, etc. Les causes d’aquest rebutj poden ser múltiples, com per exemple les dificultats d'integració al grup d'iguals o conflictes amb algun/s alumne/s, la pressió percebuda pels professors i família pels bons resultats acadèmics, la manca de recursos personals i estratègies d‘afrontament, baixa autoestima, manca de motivació, desorientació, i un llarg etcètera. Totes aquestes situacions poden fer que l’assistència a l’escola es converteixi en una experiència solitària i amenaçadora pels nens i que per tant, puguin ser susceptibles d’acabar desenvolupant problemes associats a estats depressius i ansiosos si no s’hi intervé a temps. És evident doncs, que aquesta inestabilitat emocional afecta al rendiment escolar, ja que resulta una tasca quasi impossible poder concentrar-se quan s'està preocupat per un mateix, pels problemes familiars o per les amistats.

Metodologia de Psigma (problemes escolars-acadèmics)

A Psigma seguim diferents orientacions psicològiques (cognitiva-conductual, constructivista i sistèmica), i per tant, utilitzem múltiples teràpies amb els pacients que venen a consulta. Evidentment, el tipus de teràpia o estratègia a seguir es valorarà en funció de la problemàtica específica que es presenti i de les característiques i necessitats particulars dels propis pacients. El més important a tenir en compte per a la prevenció i maneig de problemàtiques com l'estrès escolar, pors, bullying, desmotivació/ burnout, insatisfacció/ tristesa, fatiga/ baix rendiment, problemes de relació i comunicació, etc., és proporcionar al nen un equilibri integral en la seva vida emocional i afectiva, un ambient saludable a la llar familiar, bona organització del temps amb la corresponent activitat intel·lectual, espais de descans i oci, activitat física regular i una nutrició adequada a seva edat i desenvolupament. A Psigma treballem aquesta problemàtica no només amb el propi nen sinó també amb als pares, proporcionant-los assessorament continuat, doncs entenem que la seva contribució resulta imprescindible per a la recuperació del mateix. Per a intervenir eficaçment en les problemàtiques generades a l’àmbit escolar i acadèmic, utilitzem majoritàriament tècniques motivacionals, entrenament en resolució de problemes, gestió del temps i programació de l‘agenda, potenciació de l’autoestima i de l’autoconfiança, autocontrol, orientació vocacional-professional, afrontament de l’estrès, entrenament i potenciació de les habilitats socials, assertivitat i tècniques de comunicació, tècniques de control de l’activació (entrenament en respiració diafragmàtica i relaxació muscular progressiva), reestructuració cognitiva, assaig conductual, autorregistres, etc.

Estrès-ansietat

Què és?

L'excés d'activitats i obligacions escolars, la manca d’estratègies d’afrontament i la pressió dels professors i pares pels bons resultats acadèmics dels seus fills, poden desembocar sobre aquests l’anomenat estrès escolar. Durant el patiment d'aquesta situació, l'alumne/a reduirà la seva capacitat d'aprenentatge, sentint-se desestabilitzat emocionalment i en últim terme podrà fins i tot generar certs tipus de fòbies que són molt més complexes de tractar. Els nens comencen a sentir estrès amb molta més facilitat que els adults, doncs són més vulnerables i encara no han après maneres efectives de tractar certes situacions.

Pronòstic - evolució

Sofrir estrès escolar implica conseqüències negatives tant per l’alumne/a com pels pares i professors. L’alumne/a mostra hipersensibilitat, bloquejos mentals, nerviosisme, plors, agressivitat, tristesa, ansietat, irritabilitat, insomni, mal de cap constant, diarrea o restrenyiment, manca de gana, palpitacions ràpides, al·lèrgies, dificultats d'adaptació als canvis de rutina, afecció exagerada cap a determinades persones, baix rendiment acadèmic i en alguns casos també s’arriba al fracàs escolar. Per la seva part, els pares també es troben en una situació de conflicte que els genera preocupació constant, incertesa, ansietat, tensió familiar, frustració, etc., doncs no saben com actuar i abordar la problemàtica existent. L'estrès escolar pot desencadenar en trastorns emocionals com per exemple ansietat, tristesa, depressió, problemes de conducta, dèficit d'atenció, psicosis, etc. Si no s'atén adequadament, en els casos més extrems podria acabar en suïcidi.

Metodologia de Psigma

Amb el nen treballem aquesta problemàtica amb tècniques d’estudi, planificació i gestió del temps, motivació escolar, entrenament en resolució de problemes, increment de l’autoestima, entrenament en habilitats socials, control de l'activació i tècniques de relaxació, reestructuració cognitiva, autorregistres, etc. Als pares se’ls proporciona assessorament, orientació, estratègies d’afrontament, eines per a la gestió de la situació de conflicte, pautes de millora en la comunicació amb els fills, etc.

Pors

Què és?

La por o temor escolar és una emoció caracteritzada per un intens sentiment, habitualment desagradable, provocat per la percepció d'un perill, real o suposat, present, futur o fins i tot passat. Les pors dels nens petits a les guarderies i als col·legis d'educació infantil són bastant comuns. Totes les mestres coneixen les dificultats que comporten els primers dies d'escola després de les vacances i la por que manifesten els alumnes a la separació dels seus pares. Per la seva part, els nens preadolescents també experimenten temors en l’àmbit escolar relacionats especialment amb la crítica, el fracàs, el rebuig per part dels seus iguals (companys de classe) o amenaces per part d'altres nens de la seva edat i que ara són valorades amb major preocupació. Al final d’aquesta etapa solen sorgir també pors derivades del canvi de la pròpia imatge. De la mateixa manera i en el cas dels adolescents, poden aparèixer actituds d’aquesta tipologia quan tenen relacions interpersonals conflictives, estrès escolar pronunciat, baix rendiment personal, inseguretat, manca d’autoestima, confusió vers el futur professional, pressió pels assoliments acadèmics, necessitat de reconeixement per part dels altres, etc. En qualsevol cas i amb independència de l’edat, els alumnes que experimentin sentiments pronunciats de por, poden viure un deteriorament important en l’àmbit escolar i desenvolupar patologies de rellevància si no es detecten i tracten a temps.

Pronòstic - evolució

La por viscuda en l’àmbit escolar pot produir efectes molt adversos per a les persones que la pateixen. Així doncs, quan un alumne/a experimenta sentiments de por vers l‘escola, poden aparèixer comportaments com ara la negació a l’hora de llevar-se i vestir-se, manca d’apetit, vòmits, dolors abdominals, diarrea, palpitacions, respiració ràpida, tremolor, negació extrema a anar a l’escola, plors, nerviosisme, irritabilitat, ansietat, depressió, etc. En els casos més extrems, poden produir-se pensaments d’autolisis, mort i suïcidi.

Metodologia de Psigma

Amb el nen apliquem reestructuració cognitiva, control de l'activació (entrenament en respiració diafragmàtica i relaxació muscular progressiva amb focalització atencional i visualització), entrenament en relaxació i exposició, desensibilització sistemàtica, teràpia racional emotiva, assaig conductual, augment de l’autoestima, autorregistres, etc. Als pares se’ls proporciona assessorament, orientació, estratègies d’afrontament, eines per a la correcta gestió de la situació, pautes de millora en la comunicació amb els fills,etc.

Bullying

Què és?

L'assetjament escolar o “bullying” fa referència a qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal o físic produït entre escolars de forma reiterada al llarg d'un temps determinat. Estadísticament, el tipus de violència dominant és l'emocional i es dóna majoritàriament a l'aula i pati dels centres escolars. Els protagonistes dels casos d'assetjament escolar solen ser nens i nenes en procés d'entrada en l'adolescència (12-14 anys), sent lleugerament major el percentatge de nenes en el perfil de víctimes. L'assetjament escolar doncs, podria ser entès com una forma característica i extrema de violència escolar. Aquest tipus de violència es caracteritza per una reiteració de comportaments dirigits a aconseguir la intimidació de la víctima, implicant un abús de poder en tant que és exercida per un agressor més fort (ja sigui aquesta fortalesa real o percebuda subjectivament). El subjecte maltractat queda, així, exposat física i emocionalment davant el subjecte maltractador, generant-se com a conseqüència una sèrie de seqüeles psicològiques. És comú doncs, que l'assetjat visqui aterroritzat amb la idea d'assistir a l'escola i que es mostri molt nerviós, trist i solitari en la seva vida quotidiana.

Pronòstic - evolució

Alguns indicadors que evidencien que el nostre fill podria estar essent víctima d’una situació d’assetjament escolar són l’absentisme escolar freqüent, el descens en el rendiment escolar, actituds d’apatia, abatiment i tristesa, exclusió del grup-classe, presència de ferides o lesions, nerviosisme, i un llarg etcètera. Per a les víctimes de bullying, evidentment es produeix un deteriorament important de l'autoestima, ansietat, depressió i fins i tot fòbia escolar, amb repercussions negatives en el desenvolupament de la seva personalitat, la socialització i la salut mental en general. Tenint en compte que les seves víctimes es senten en desavantatge i es consideren les culpables de la situació, en alguns casos, la duresa de la situació pot comportar pensaments sobre el suïcidi i fins i tot la seva materialització, conseqüències pròpies de la fustigació cap a les persones sense limitació d'edat.

Metodologia de Psigma

L'objectiu del tractament a Psigma és la recuperació de l’assertivitat, autoestima, autoconfiança i de la salut psicològica perduda. Es treballa el pensament positiu, habilitats socials, control de l'estrès, el record i el dol i en definitiva, la reconnexió amb la vida normal. Així, en el transcurs d'una recuperació amb èxit hauria de ser possible reconèixer un canvi gradual des d'una sensació de perill impredictible a una seguretat ferma, del trauma dissociat al record reconegut i de l’aïllament estigmatitzat a la restauració de la connexió social. Als pares se’ls proporciona assessorament, orientació, estratègies d’afrontament, eines per a la correcta gestió de la situació, pautes en la millora de la comunicació amb els fills,etc.

Desmotivació-burnout

Què és?

Podríem definir la desmotivació educacional com la manca d'interès que presenten els alumnes per obtenir els estímuls que el medi educatiu presenta, considerant que aquests estímuls no s’adeqüen a les seves necessitats. Així doncs, apareixen sentiments negatius provinents de l'absència de satisfacció de les seves necessitats i es genera en els subjectes apatia i absència de participació emocional en relació als seus estudis. Per la seva part, el “Burnout” és un estat d'esgotament emocional, mental i físic causat per l'estrès excessiu i prolongat a l’escola. Així doncs, es tracta d’un dany de caràcter psicosocial que es produeix quan el nen es sent incapaç de satisfer les demandes constants relacionades amb la seva tasca com a alumne/a. A mesura que l'estrès continua, es comença a perdre l'interès o la motivació vers l’escola, experimentant sentiments d’impotència, desesperació i ressentiment, entre d’altres, vers la mateixa institució i membres que formen part de la mateixa.

Pronòstic - evolució

Algunes de les característiques de la manca de motivació escolar i el “burnout” (en els casos més extrems i prolongats en el temps) fan referència a què els alumnes deixen de percebre la presència d’estímuls atractius, considerant que el medi presenta unes exigències insuperables i que els manca la capacitat per controlar la situació, ja que estan convençuts que el medi està tant rígidament estructurat que la seva voluntat no podrà canviar res. Per aquest motiu, deixen d’intentar fer cap intercanvi amb el medi, sentint-se saturats per estímuls que no poden metabolitzar al ritme necessari i comencen a presentar alguns signes i símptomes psíquics i/o físics desadaptatius: cansament o esgotament emocional, manca d’entusiasme i interès, pèrdua progressiva d'energia, dificultat per concentrar-se, estat d’alerta permanent, irritabilitat, impaciència, depressió, negativisme, frustració, desesperança, impotència, despersonalització, desassossec, cefalees sensorials, fatiga, esgotament, insomni o hipersòmnia, etc. En relació a l’escola, es poden apreciar relacions interpersonals de mala qualitat, absentisme escolar, baix-nul rendiment acadèmic, etc., i en relació a la família, incrementen les discussions, la pressió familiar, les tensions, el deteriorament en la qualitat de la comunicació, etc.

Metodologia de Psigma

Amb el nen treballem aquesta problemàtica amb tècniques motivacionals, tècniques d’estudi, planificació i gestió del temps, entrenament en resolució de problemes, increment de l’autoestima, entrenament en habilitats socials, control de l'activació, reestructuració cognitiva, autorregistres, etc. En aquests casos també resulta útil plantejar un procediment d’orientació vocacional-professional a fi de que la persona sigui capaç de motivar-se i detectar sortides professionals susceptibles de proporcionar-li major gratificació personal. Als pares se’ls proporciona assessorament, orientació, estratègies d’afrontament, eines per a la gestió de la situació de conflicte, pautes de millora en la comunicació amb els fills, etc.

Insatisfacció-tristesa

Què és?

La insatisfacció escolar pot definir-se com el grau de malestar que experimenta l’alumne/a en relació al seu propi rol d’estudiant i també vers la institució i funcionament de la mateixa. Generalment, certes característiques i factors del funcionament de l’escola i dels actors implicats en el procés educatiu (exigència i pressió pels bons resultats acadèmics, manca d’estratègies d’afrontament percebudes, manca d’estímuls gratificants, relacions interpersonals de mala qualitat, manca d’adaptació a les rutines escolars, etc) poden afavorir la seva aparició, tot i que les característiques individuals també hi tenen una gran influència, perquè no tots els alumnes reaccionen de la mateixa manera davant la mateixa situació i experiències.

Pronòstic - evolució

Les conseqüències negatives per a la salut de la insatisfacció escolar tenen dimensions psicològiques, físiques i conductuals, així com passa en els casos d'estrès escolar, del bullying, desmotivació/burnout, etc. Algunes de les conseqüències de la insatisfacció escolar són la desmotivació o manca d'interès per l’assistència a l’escola i l’estudi, apatia, incompliment de les pròpies obligacions de forma habitual, ansietat o estrès, i en cas extrem, l’alumne/a pot arribar a desenvolupar una depressió.

Metodologia de Psigma

Amb el nen treballem aquesta problemàtica amb l’ús de tècniques per a la potenciació de l’autoestima, tècniques d’estudi, planificació i gestió del temps, motivació escolar, entrenament en resolució de problemes, entrenament en habilitats socials, control de l'activació (entrenament en respiració diafragmàtica i relaxació muscular progressiva amb focalització atencional i visualització), reestructuració cognitiva, autorregistres, etc. En aquests casos també resulta útil plantejar un procediment d’orientació vocacional-professional a fi de que la persona sigui capaç de motivar-se i detectar sortides professionals susceptibles de proporcionar-li noves il·lusions i objectius, i per tant, obtenir major gratificació personal. Als pares se’ls proporciona assessorament, orientació, estratègies d’afrontament, eines per a la gestió de la situació de conflicte, pautes de millora en la comunicació amb els fills, etc.

Fatiga-baix rendiment

Què és?

L'excés d'activitats i obligacions escolars, la manca d’estratègies d’afrontament , la pressió dels professors i pares pels bons resultats acadèmics dels seus fills, una planificació metodològica inadequada per part dels docents alhora de transmetre els coneixements, etc., poden provocar en els alumnes una sensació de fatiga important i conseqüentment, una disminució del seu rendiment escolar i acadèmic. La fatiga i el baix rendiment escolars es manifesten com una sensació de debilitat i esgotament acompanyada de molèsties, fins i tot dolor i incapacitat per a relaxar-se. Generalment es tradueix en una disminució de la capacitat de resposta o d'acció de l’alumne/a que afecta a l'organisme com un tot (físic i psíquic) i en grau divers, ja que es percep de manera personal.

Pronòstic - evolució

Quan aquest estat de debilitat i esgotament presenta dificultats en quan a la seva capacitat reparadora i la seva tendència esdevé persistent, llavors parlem de fatiga crònica. La fatiga es manifesta en funció de factors situacionals i característiques personals i tenen sempre, a més d'uns efectes funcionals, un substrat corporal subjectiu: mals de cap o musculars, picor d'ulls, embotiment, cuirassa tensional, descoordinació dels moviments, etc. És a dir, cada persona l’experimenta de la seva pròpia manera, en el seu propi cos i segons la situació. Aquest és el motiu que apareguin diferències entre unes persones i altres i en diferents moments de la mateixa persona en quan a les formes i la intensitat de la fatiga que experimenta. Així doncs, es produeix una disminució de l'estat d'alerta i vigilància, reducció de la capacitat d'atenció sostinguda, reducció de discriminació visual i auditiva, increment dels errors de memòria, estrès, desmotivació, baix rendiment acadèmic, conductes d'evasió, problemes d'adaptació i comportament, desordre en totes les seves activitats, desenvolupament de diferents patologies, absentisme escolar, dificultat en el maneig de les relacions interpersonals i conflictes amb els companys, etc.

Metodologia de Psigma

Treballarem amb el nen múltiples tècniques de relaxació i control de l’activació, afrontament de l'estrès, potenciació de l’autoestima, tècniques d’estudi, planificació i gestió del temps, motivació escolar, entrenament en resolució de problemes, entrenament en habilitats socials, reestructuració cognitiva, assaig conductual, etc. Per tant, el tractament psicològic de la fatiga i baix rendiment laborals persegueixen la modificació de l'estat emocional, de la conducta i de les atribucions i creences, amb la finalitat d'augmentar la funcionalitat de l’alumne/a, promovent la utilització d'estratègies d’afrontament adaptatives i mantenint les seves interaccions socials. Als pares se’ls proporciona assessorament, orientació, estratègies d’afrontament, eines per a la gestió de la situació de conflicte, pautes de millora en la comunicació amb els fills, etc.

Problemes de relació

Què és?

Les males relacions i els problemes continus amb companys de classe poden fer que l'ambient escolar sigui desagradable i acabar convertint aquesta situació quotidiana en una font d'estrès, malestar i desitjos d'abandonar el procés formatiu.

Pronòstic - evolució

Les conseqüències negatives per a la salut de les males relacions amb els companys abarquen la dimensió psicològica, física i conductual, així com passa en els casos d'estrès escolar, del bullying, desmotivació/burnout, etc. Algunes de les conseqüències de la mala qualitat d’aquestes relacions són la desmotivació o manca d'interès per l’estudi, apatia, baix rendiment, incompliment de les pròpies funcions de forma habitual, ansietat o estrès, i en cas extrem, l’alumne/a pot arribar a desenvolupar una depressió. Aquestes conseqüències poden augmentar l’agressivitat verbal i/o física, l’absentisme i comportar un deteriorament profund de les relacions, etc.

Metodologia de Psigma

S’incidirà especialment en la potenciació de l’autoestima de l’alumne/a, en l’autoconeixement, seguretat personal, entrenament en habilitats socials, comunicació i assertivitat, empatia, autocontrol, etc., a fi de millorar la qualitat de les seves interaccions socials. També es treballarà l’afrontament de l'estrès, tècniques de resolució de conflictes, reestructuració cognitiva, teràpia racional emotiva, assaig conductual, etc. Als pares se’ls proporciona assessorament, orientació, estratègies d’afrontament, eines per a la gestió de la situació de conflicte, pautes de millora en la comunicació amb els fills, etc.

Problemes de comunicació

Què és?

La comunicació és indispensable per procurar i mantenir les bones relacions en tots els àmbits de la nostra vida, particularment en la família, escola, treball i amb les persones més properes a nosaltres. Entendre i fer-se comprendre, és un art que facilita la convivència i l'harmonia a tots els llocs. Les males relacions i els problemes continus amb companys de classe poden fer que l'ambient escolar sigui desagradable i acabar-lo convertint en una font d’estrès i malestar considerables, repercutint de manera negativa en el propi rendiment acadèmic i en últim terme, desitjant abandonar el procés formatiu.

Pronòstic - evolució

Les conseqüències negatives per a la salut de les males relacions amb els companys abarquen la dimensió psicològica, física i conductual, així com passa en els casos d'estrès escolar, del bullying, desmotivació/burnout, etc. Algunes de les conseqüències de la mala qualitat d’aquestes relacions són la desmotivació o manca d'interès per l’estudi, apatia, baix rendiment, incompliment de les pròpies funcions de forma habitual, ansietat o estrès, i en cas extrem, l’alumne/a pot arribar a desenvolupar una depressió. Aquestes conseqüències poden augmentar l’agressivitat verbal i/o física, l’absentisme i comportar un deteriorament profund de les relacions, etc.

Metodologia de Psigma

S’incidirà especialment en la potenciació de l’autoestima de l’alumne/a, en l’autoconeixement, seguretat personal, entrenament en habilitats socials, comunicació i assertivitat, empatia, autocontrol, etc., a fi de millorar la qualitat de les seves interaccions socials. També es treballarà l’afrontament de l'estrès, tècniques de resolució de conflictes, reestructuració cognitiva, teràpia racional emotiva, assaig conductual, etc. Als pares se’ls proporciona assessorament, orientació, estratègies d’afrontament, eines per a la gestió de la situació de conflicte, pautes de millora en la comunicació amb els fills, etc.

Conflictes

Què és?

Els problemes amb els companys de classe, la incomunicació, la desorganització, etc., poden esdevenir un problema important si no saben gestionar-se de manera eficaç i desembocar en conflictes de relació importants. Podríem entendre el conflicte entre companys de classe com un enfrontament de posicions que sorgeix perquè els interessos individuals de cadascú, es veuen interferits per les necessitats, desitjos o valors aliens, i per tant, es produeix una discrepància d’objectius. Per a què aquests conflictes siguin reconduïts, minimitzats i/o resolts, cal utilitzar les estratègies adequades.

Pronòstic - evolució

Les conseqüències negatives per a la salut de les males relacions amb els companys abarquen la dimensió psicològica, física i conductual, així com passa en els casos d'estrès escolar, del bullying, desmotivació/burnout, etc. Algunes de les conseqüències de la mala qualitat d’aquestes relacions són la desmotivació o manca d'interès per l’estudi, apatia, baix rendiment, incompliment de les pròpies funcions de forma habitual, ansietat o estrès, i en cas extrem, l’alumne/a pot arribar a desenvolupar una depressió. Aquestes conseqüències poden augmentar l’agressivitat verbal i/o física, l’absentisme i comportar un deteriorament profund de les relacions, etc.

Metodologia de Psigma

S’incidirà especialment en la potenciació de l’autoestima de l’alumne/a, en l’autoconeixement, seguretat personal, entrenament en habilitats socials, comunicació i assertivitat, empatia, autocontrol, etc., a fi de millorar la qualitat de les seves interaccions socials. També es treballarà l’afrontament de l'estrès, tècniques de resolució de conflictes, reestructuració cognitiva, teràpia racional emotiva, assaig conductual, etc. Als pares se’ls proporciona assessorament, orientació, estratègies d’afrontament, eines per a la gestió de la situació de conflicte, pautes de millora en la comunicació amb els fills, etc.

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients