centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

inici / serveis de psicologia / psicologia segons etapes / psicologia adults / problemes laborals

Problemes laborals

 

En la societat moderna, és inqüestionable que la majoria de persones passen moltes hores al seu lloc de treball. Així doncs, un ambient laboral caracteritzat per situacions com la sobrecàrrega de treball, la manca d’informació, una comunicació interna deficitària, relacions interpersonals de mala qualitat, desorganització de les tasques, rutines molt marcades, abús de poder i excessiva autoritat, salaris baixos, diferències en les expectatives laborals entre companys, la falta de reconeixement professional o d’estímuls positius, i un llarg etcètera, poden comportar múltiples efectes nocius per la salut mental i física del treballador/a. Així doncs, en la mesura del possible, esdevé fonamental aprendre a establir determinats límits així com adoptar actituds preventives i d’afrontament a fi d’evitar convertir-se en víctima, desenvolupant patologies com la depressió, ansietat, fatiga crònica, fòbies, estrès postraumàtic, etc.

Metodologia de psigma (problemes laborals)

A Psigma seguim diferents orientacions psicològiques (cognitiva-conductual, constructivista i sistèmica), i per tant, utilitzem múltiples teràpies amb els pacients que venen a consulta. Evidentment, el tipus de teràpia o estratègia a seguir es valorarà en funció de la problemàtica específica que es presenti i de les característiques i necessitats particulars dels propis pacients.
Per a intervenir eficaçment en les problemàtiques generades a l’àmbit laboral, utilitzem majoritàriament tècniques de reestructuració cognitiva, afrontament de l’estrès, entrenament i potenciació de les habilitats socials, assertivitat i tècniques de comunicació, tècniques de control de l’activació (entrenament en respiració diafragmàtica i relaxació muscular progressiva), entrenament en resolució de problemes, gestió del temps i programació de l‘agenda, potenciació de l’autoestima i de l’autoconfiança, autocontrol, orientació vocacional-professional, assaig conductual, autorregistres, etc.

Estrès-ansietat

Què és?

L'estrès en el treball apareix quan les exigències de l'entorn laboral superen la capacitat de les persones per fer-ls’hi front o mantenir-les sota control. No és una malaltia, però si es pateix d'una forma intensa i continuada, pot provocar problemes de salut física i mental. Així doncs, l’estrès en el treball comença quan el cos no és capaç de restaurar l'equilibri intern, manifestant la tensió en forma d’ansietat, por, preocupació, agressivitat, depressió/hiperexcitació, confusió, desorientació i manca de concentració, malalties cardíaques, gastrointestinals, musculoesquelètiques, etc.

Pronòstic - evolució

Sofrir estrès implica conseqüències negatives tant pel treballador (incapacitat per a prendre decisions, dificultat per mantenir l'atenció, sentiments de falta de control, oblits freqüents, bloquejos mentals, hipersensibilitat, mal humor, major susceptibilitat a patir accidents, consum de tòxics, etc.), com per a la mateixa organització. Per a la persona però, a banda d’implicar perjudicis per a la seva salut, també afecta negativament al seu ambient social, inhibint la seva creativitat, autoestima i desenvolupament personal. En relació a l’organització, es dóna un deteriorament global en el funcionament de la persona que influeix negativament en les seves relacions interpersonals, rendiment i productivitat. Aquesta problemàtica pot derivar en situacions d’absentisme laboral, augment de l’accidentalitat o fins i tot la incapacitat laboral.

Metodologia de Psigma

Tècniques de control de l'activació (entrenament en respiració diafragmàtica i relaxació muscular progressiva amb focalització atencional i visualització), reestructuració cognitiva, entrenament en resolució de problemes, gestió del temps i programació de l'agenda, entrenament en habilitats socials, tècniques assertives, autorrregistres, etc.

Pors

Què és?

La por o temor laboral és una emoció caracteritzada per un intens sentiment, habitualment desagradable, provocat per la percepció d'un perill, real o suposat, present, futur o fins i tot passat. En l’àmbit laboral, les pors més freqüents fan referència al rebuig, al fracàs, a la pèrdua de poder, al canvi, etc. Així doncs, es podria dir que la por a quedar sense treball, a no poder guanyar-se la vida, a la obligació de mantenir la família i en definitiva a l’amenaça de la subsistència material i dels projectes de vida, pot desestructurar els suports de la identitat personal. En aquests casos, es generen sentiments de frustració i desvalorització personal intensos, vivències d'inseguretat molt profundes, sentiments de fracàs i de derrota personal. La frustració s'estableix com a nucli central i es va generant la percepció en la persona que s'està perdent a si mateixa.

Pronòstic - evolució

La por viscuda en l’àmbit laboral pot produir efectes molt adversos per a les persones que la pateixen. A nivell afectiu, la persona pot tenir vivències d'inseguretat i amenaça del projecte vital. Davant la percepció d’amenaça continuada que experimenta la persona, pot sorgir una sensació de vulnerabilitat que porti a un sentiment d'impotència i de pèrdua del control sobre la pròpia vida. La persona ha de mantenir un estat d'alerta alt i constant que encara que ajuda a afrontar la situació, comporta un patiment físic i psicològic important. Poden aparèixer reaccions corporals com diarrea, dolors abdominals, palpitacions, respiració ràpida, tremolor, etc. o problemes de salut, com alteració de la immunitat, afectació de diferents òrgans, dolors psicosomàtics, etc. A nivell cognitiu, la por altera el sentit de la realitat, implica dur a terme esforços importants per objectivar els problemes sense deixar-se portar per aquesta, esforç per analitzar bé els problemes i identificar amb claredat les amenaces, desconfiança vers els altres, pèrdua important de suport social i un impediment per validar les experiències i coneixements.

Metodologia de Psigma

Reestructuració cognitiva, entrenament en relaxació i exposició, desensibilització sistemàtica, teràpia racional emotiva, assaig conductual, autorregistres, etc. Resultarà essencial fer front a les cognicions errònies o desadaptatives, com per exemple les expectatives irreals, falses esperances,etc.

Mobbing

Què és?

El mobbing apareix quan una o vàries persones exerceixen violència psicològica extrema, de forma sistemàtica i recurrent i durant un temps prolongat, sobre una altra persona o persones en el lloc de treball amb la finalitat de destruir les xarxes de comunicació de la víctima o víctimes, la seva reputació, pertorbar l'exercici de les seves funcions i aconseguir que finalment aquesta persona o persones acabin abandonant el lloc de treball. La conducta lògica d'un treballador afectat seria la d'abandonar l'organització, però en molts casos la difícil situació del mercat laboral, més la possible edat avançada del treballador, fan que disminueixi la seva capacitat per trobar nous llocs de treball.

Pronòstic - evolució

A nivell psíquic la simptomatologia pot ser molt diversa: ansietat (fins i tot es pot expressar de forma generalitzada a d’altres espais i persones), decaïment i depressió, por accentuada i contínua, sentiments d'amenaça i de fracàs, impotència i frustració, baixa autoestima o apatia, distorsions cognitives, dificultats de concentració i problemes per focalitzar l’atenció, oblits i pèrdues de memòria, agressivitat, irritabilitat, etc. A nivell psicosomàtic i físic aquest problema té uns efectes molt perjudicials per a la salut: trastorns del son, dolors d’estómac i abdominals, d'esquena, lumbars, dorsals i cervicals, fibromiàlgia, diarrees, vòmits, nàusees, plor, aïllament, sudoració, sequedat, fatiga crònica, fluixedat a les cames, debilitat, desmais,etc. A nivell social és possible que aquests individus arribin a ser molt susceptibles i hipersensibles a la crítica, amb actituds de desconfiança i amb conductes d’aïllament, evitació, retraïment o, d'altra banda, d'agressivitat o hostilitat i amb altres manifestacions d'inadaptació social. Són comuns sentiments d'ira i rancúnia, i desitjos de venjança contra el/s agressor/s. A nivell laboral lògicament seran individus insatisfets, desmotivats i improductius. A més s'augmenta de forma considerable la probabilitat de patir algun accident, bé per descuit o negligència, o bé voluntàriament per poder causar baixa i així no anar al "calvari" de la feina. Aquest tipus de problema pot donar lloc al desenvolupament de comportaments substitutius com ara drogodependències i altres tipus d'addiccions, que a més de constituir comportaments patològics en si mateixos, estan en l'origen d'altres patologies. L'excessiva durada o magnitud de la situació de mobbing pot donar lloc a patologies més greus o agreujar problemes preexistents. Així, és possible trobar quadres depressius greus, amb individus amb trastorns paranoides i, fins i tot, suïcidis.

Metodologia de Psigma

El tractament de la víctima de mobbing es més un coaching o entrenament que la teràpia d’una patologia, doncs les víctimes de mobbing no presenten malaltia mental sinó que són persones danyades. L'objectiu del tractament a Psigma és la recuperació de l’assertivitat, autoestima, autoconfiança i de la salut psicològica perduda. Es treballa el pensament positiu, habilitats socials, control de l'estrès, el record i el dol i en definitiva, la reconnexió amb la vida normal. Així, en el transcurs d'una recuperació amb èxit hauria de ser possible reconèixer un canvi gradual des d'una sensació de perill impredictible a una seguretat ferma, del trauma dissociat al record reconegut i de l'aïllament estigmatitzat a la restauració de la connexió social.

Desmotivació-burnout

Què és?

El Burnout és un estat d'esgotament emocional, mental i físic causat per l'estrès excessiu i prolongat en el lloc de treball. Així doncs, es tracta d’un dany laboral de caràcter psicosocial que es produeix quan una persona es sent incapaç de satisfer les demandes constants relacionades amb la seva tasca professional. A mesura que l'estrès continua, es comença a perdre l'interès o la motivació que el va portar a assumir en un inici aquell lloc de treball, experimentant sentiments d’impotència, desesperació i ressentiment, entre d’altres, vers la organització i membres que formen part de la mateixa.

Pronòstic - evolució

Es tracta d'un progrés insidiós, la seva aparició no és sobtada, sinó que emergeix de manera gradual i larvada, produint-se un augment progressiu de la severitat. És un procés cíclic, que pot repetir-se diverses vegades al llarg del temps, de manera que una persona pot experimentar-lo en diferents èpoques de la seva vida i en el mateix o en un altre treball. Alguns signes i símptomes psíquics de la seva presència són: cansament o esgotament emocional, manca d’entusiasme i interès, pèrdua progressiva d'energia, dificultat per concentrar-se, estat d’alerta permanent, irritabilitat, impaciència, depressió, negativisme, frustració, desesperança, impotència, despersonalització, desassossec, etc. A nivell físic poden aparèixer cefalees sensorials, fatiga, esgotament, insomni, trastorns gastrointestinals, dolors generalitzats, malestars indefinits, etc. En relació als símptomes laborals, es poden apreciar relacions interpersonals de mala qualitat, la no compartició ni delegació del treball, absentisme laboral, etc. Els casos més extrems poden comportar un aïllament molt marcat, col·lapse, determinats quadres psiquiàtrics i fins i tot en alguns casos, el suïcidi.

Metodologia de Psigma

El Burnout afecta a moltes àrees de la vida de la persona, i per tant, s'ha d'utilitzar un model d'intervenció basat en millorar els recursos individuals de protecció o de resistència per afrontar de manera més eficient els estressors típics de la funció laboral, així com potenciar la percepció de control, l'autoeficàcia personal i l'autoestima. A Psigma utilitzem intervencions de tipus cognitiu-conductual com ara les de l'afrontament de l'estrès, reestructuració cognitiva, tècniques de resolució de conflictes, potenciació de l’autoestima, assertivitat, teràpia racional emotiva i assaig conductual. Resultarà essencial fer front a les cognicions errònies o desadaptatives, com per exemple les expectatives irreals, falses esperances, etc.

Insatisfacció-tristesa

Què és?

La insatisfacció laboral pot definir-se com el grau de malestar que experimenta el treballador en motiu del seu treball. Generalment, són certs factors de la organització del treball o psico-socials (salari, falta de responsabilitats, males relacions, treballs rutinaris, pressió de temps, falta de promoció, absència de participació, inestabilitat a la feina, etc) els que afavoreixen la seva aparició, tot i que les característiques individuals també hi tenen una gran influència, perquè no tots els treballadors reaccionen de la mateixa manera davant la mateixa situació.

Pronòstic - evolució

Les conseqüències negatives per a la salut de la insatisfacció laboral tenen dimensions psicològiques, físiques i conductuals, així com passa en els casos d'estrès laboral, del mobbing (assetjament psicològic), burnout (síndrome d'estar cremat), etc. Algunes de les conseqüències de la insatisfacció laboral són la desmotivació o manca d'interès pel treball, apatia, incompliment de les pròpies funcions de forma habitual, ansietat o estrès, i en cas extrem, el treballador pot arribar a desenvolupar una depressió. Aquestes conseqüències no només suposen un problema de salut pel treballador sinó costos per a l'empresa en augmentar l'absentisme, disminuir el rendiment, errors en la qualitat del servei o producte, augment d'accidentalitat i deteriorament de les relacions, entre d’altres.

Metodologia de Psigma

Reestructuració cognitiva, potenciació de l’autoestima i la motivació, tècniques d’assertivitat, tècniques d’afrontament de l'estrès, resolució de conflictes, teràpia racional emotiva, assaig conductual, etc. També resultarà essencial fer front a les cognicions errònies o desadaptatives, com per exemple les expectatives irreals i falses esperances i també plantejar un procediment d’orientació vocacional-professional a fi de que la persona sigui capaç de detectar noves alternatives laborals susceptibles de proporcionar-li major motivació i gratificació personal.

Fatiga-baix rendiment

Què és?

La fatiga laboral i el baix rendiment es manifesten com una sensació de debilitat i esgotament acompanyada de molèsties, fins i tot dolor i incapacitat per a relaxar-se.
Generalment es tradueix en una disminució de la capacitat de resposta o d'acció de la persona que afecta a l'organisme com un tot (físic i psíquic) i en grau divers, ja que es percep de manera personal.

Pronòstic - evolució

Quan aquest estat de debilitat i esgotament presenta dificultats en quan a la seva capacitat reparadora i la seva tendència esdevé persistent, llavors parlem de fatiga crònica. La fatiga es manifesta en funció de factors situacionals i característiques personals i tenen sempre, a més d'uns efectes funcionals, un substrat corporal subjectiu: mals de cap o musculars, picor d'ulls, embotiment, cuirassa tensional, descoordinació dels moviments, etc. És a dir, cada persona l’experimenta de la seva pròpia manera, en el seu propi cos i segons la situació. Aquest és el motiu que apareguin diferències entre unes persones i altres i en diferents moments de la mateixa persona en quan a les formes i la intensitat de la fatiga que experimenta. No obstant, amb molta probabilitat es dona un increment del risc de patir malalties cardiovasculars, disminució de l'estat d'alerta i vigilància, reducció de la capacitat d'atenció sostinguda, reducció de discriminació visual i auditiva, increment dels errors de memòria, estrès, desmotivació, desenvolupament de diferents patologies, accidentalitat laboral, major absentisme, relacions conflictives entre companys, etc.

Metodologia de Psigma

Tècniques de relaxació i control de l’activació (entrenament en respiració diafragmàtica i relaxació muscular progressiva), afrontament de l'estrès, reestructuració cognitiva, teràpia racional emotiva, assaig conductual, etc. També resultarà essencial fer front a les cognicions errònies o desadaptatives, com per exemple les expectatives irreals, falses esperances, etc. Per tant, el tractament psicològic de la fatiga i baix rendiment laborals persegueixen la modificació de l'estat emocional, de la conducta i de les atribucions i creences, amb la finalitat d'augmentar la funcionalitat del pacient, promoure la utilització d'estratègies d’afrontament adaptatives i mantenir les seves interaccions socials.

Problemes de relació

Què és?

Les males relacions i els problemes continus amb companys de treball poden fer que l'ambient laboral sigui desagradable i acabar convertint el què semblava una bona feina en una font d'estrès, malestar i desitjos d'abandonar la organització, a més de repercutir de manera negativa en el propi rendiment laboral.

Pronòstic - evolució

Les conseqüències negatives per a la salut de les males relacions amb els companys abarquen la dimensió psicològica, física i conductual, així com passa en els casos d'estrès laboral, del mobbing (assetjament psicològic), burnout (síndrome d'estar cremat), etc. Algunes de les conseqüències de la mala qualitat d’aquestes relacions són la desmotivació o manca d'interès pel treball, apatia, incompliment de les pròpies funcions de forma habitual, ansietat o estrès, i en cas extrem, el treballador pot arribar a desenvolupar una depressió. Aquestes conseqüències no només suposen un problema de salut per al treballador sinó costos per a l'empresa, doncs molt possiblement augmenta l’agressivitat verbal i/o física, l'absentisme, es produeix una disminució del rendiment, errors en la qualitat del servei o producte, augment d'accidentalitat , deteriorament profund de les relacions, etc.

Metodologia de Psigma

S’incidirà especialment en la potenciació de l’autoestima de la persona, en l’autoconeixement, seguretat personal, entrenament en habilitats socials, comunicació i assertivitat, empatia, autocontrol, etc., a fi de millorar la qualitat de les seves interaccions socials. També es treballarà l’afrontament de l'estrès, tècniques de resolució de conflictes, reestructuració cognitiva, teràpia racional emotiva, assaig conductual, etc. així com es farà front a les cognicions errònies o desadaptatives, com per exemple les expectatives irreals, falses esperances, etc.

Problemes de comunicació

Què és?

La comunicació és indispensable per procurar i mantenir les bones relacions en tots els àmbits de la nostra vida, particularment en la família, el treball i amb les persones més properes a nosaltres. Entendre i fer-se comprendre, és un art que facilita la convivència i l'harmonia a tots els llocs. Les males relacions i els problemes continus amb companys de treball poden fer que l'ambient laboral sigui desagradable i acabar convertint el què semblava una bona feina, en una font d'estrès, malestar i desitjos d'abandonar l‘organització, a més de repercutir de manera negativa en el propi rendiment laboral.

Pronòstic - evolució

Les conseqüències negatives per a la salut de les mala qualitat de la comunicació amb els companys de feina abarquen la dimensió psicològica, física i conductual, així com passa en els casos d'estrès laboral, del mobbing (assetjament psicològic), burnout (síndrome d'estar cremat), etc. Algunes de les conseqüències de la mala qualitat d’aquesta comunicació i en definitiva de les relacions establertes entre els mateixos són la desmotivació o manca d'interès pel treball, apatia, incompliment de les pròpies funcions de forma habitual, ansietat o estrès, i en cas extrem, el treballador pot arribar a desenvolupar una depressió. Aquestes conseqüències no només suposen un problema de salut per al treballador sinó costos per a l'empresa, doncs molt possiblement augmenta l’agressivitat verbal i/o física, l'absentisme, es produeix una disminució del rendiment, errors en la qualitat del servei o producte, augment d'accidentalitat i deteriorament de relacions, etc.

Metodologia de Psigma

S’incidirà especialment en la potenciació de l’autoestima de la persona, en l’autoconeixement, seguretat personal, entrenament en habilitats socials, comunicació i assertivitat, empatia, autocontrol, etc., a fi de millorar la qualitat de les seves interaccions socials. També es treballarà l’afrontament de l'estrès, tècniques de resolució de conflictes, reestructuració cognitiva, teràpia racional emotiva, assaig conductual, etc. així com es farà front a les cognicions errònies o desadaptatives, com per exemple les expectatives irreals, falses esperances, etc.

Conflictes

Què és?

Els problemes amb els companys, la incomunicació, la desorganització, etc., no només poden perjudicar a tot el conjunt d'una organització sinó també als individus, si no saben gestionar-los de manera eficaç. Podríem entendre el conflicte laboral com un enfrontament de posicions que sorgeix entre vàries persones o grups de persones perquè els seus interessos individuals, es veuen interferits per les necessitats, desitjos o valors aliens, i per tant, es produeix una discrepància d’objectius. Per a què aquests conflictes siguin reconduïts, minimitzats i/o resolts, cal utilitzar les estratègies adequades.

Pronòstic - evolució

Les conseqüències negatives per a la salut que es deriven dels conflictes laborals abarquen la dimensió psicològica, física i conductual, així com passa en els casos d'estrès laboral, del mobbing (assetjament psicològic), burnout (síndrome d'estar cremat), etc. Algunes de les conseqüències d’aquests conflictes són l’ansietat o estrès, preocupació excessiva, trastorns del son, disminució de l’apetit, nerviosisme, irritabilitat, frustració, desmotivació o manca d'interès pel treball, apatia, incompliment de les pròpies funcions de forma habitual, i en cas extrem, el treballador pot arribar a desenvolupar una depressió. Aquestes conseqüències no només suposen un problema de salut per al treballador sinó costos per a l'empresa, doncs molt possiblement augmenta l’agressivitat verbal i/o física, l'absentisme, es produeix una disminució del rendiment, errors en la qualitat del servei o producte, augment d'accidentalitat i deteriorament de relacions, etc.

Metodologia de Psigma

S’incidirà especialment en la potenciació de l’autoestima de la persona, en l’autoconeixement, seguretat personal, entrenament en habilitats socials, comunicació i assertivitat, empatia, autocontrol, etc., a fi de millorar la qualitat de les seves interaccions socials. També es treballarà l’afrontament de l'estrès, tècniques de resolució de conflictes, reestructuració cognitiva, teràpia racional emotiva, assaig conductual, etc. així com es farà front a les cognicions errònies o desadaptatives, com per exemple les expectatives irreals, falses esperances, etc.

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients