centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

Inici / Serveis de psicologia / Psicologia jurídica

Psicologia jurídica (legal i forense)

Psicologia jurídica a Vic, Barcelona i Girona: Informes pericials, custòdia de fills, incapacitacions, mobbings, adopcions,..

Què és la Psicologia Forense?

La psicologia forense constitueix una disciplina recent, amb una evolució molt ràpida durant els últims anys, que ja ha començat a consolidar-se, presentant una important demanda social en l’actualitat.

Els pèrits psicòlegs desenvolupen el rol d’auxiliars del jutge, com qualsevol professional el coneixement del qual “científic, artístic o pràctic” sigui necessari per a valorar algun fet. Fonamentalment, des d’aquesta vessant de la Psicologia el que es pretén és dotar al procés judicial d’uns principis, tècniques i instruments psicològics que permetin una valoració més objectiva de la conducta humana, proporcionant d’aquesta manera auxili i suport al jutge en la seva presa de decisions. En aquest sentit es precís assenyalar que malgrat el pèrit psicòleg emet un judici valoratiu sobre les persones immerses en un procés judicial, la seva funció no és la d’arribar a conclusions de cara a la sentència, sinó facilitar els coneixements especialitzats per a què el jutge pugui elaborar la mateixa.

Quins són els seus camps d'aplicació?

Els camps d'aplicació del psicòleg forense són molt amplis:

Àmbit familiar:

 • Recomanació de la tipologia de guarda i custòdia
 • Establiment de règims de visites
 • Plans de parentalitat
 • Acolliments i adopcions
 • Etc.

Àmbit civil:

 • Incapacitacions civils
 • Valoració del dany moral i seqüeles psicològiques
 • Capacitat civil en la presa de decisions
 • Internaments psiquiàtrics voluntaris i involuntaris
 • Etc.

Àmbit laboral:

 • Incapacitacions laborals (temporals o permanents)
 • Psicopatologies laborals (burn out)
 • Assetjament al lloc de treball (mobbing)
 • Valoració de seqüeles psicològiques en accidents laborals
 • Etc.

Àmbit penal:

 • Valoració d'imputabilitat i de l'estat mental dels implicats en el procés judicial i dels testimonis
 • Processos de victimització
 • Valoració de la credibilitat del testimoni
 • Violència domèstica, de gènere, juvenil, etc.
 • Etc.

Com és sol·licita una pericial?

L'inici d'una peritació, a diferència d'una avaluació clínica, pot partir d'un primer contacte de l'advocat amb el psicòleg. En altres ocasions, pot ser el propi client el que acudeixi directament al pèrit psicòleg, si bé és cert que amb això no es substitueix el necessari contacte amb el seu advocat. També el pèrit pot ser designat directament pel jutge mitjançant el corresponent manament, i en aquest cas, el pèrit prendrà contacte amb el jutge i les parts.

Quines etapes comprèn el procés pericial?

La pràctica pericial psicològica comprèn tres etapes:

En la primera etapa el psicòleg procedeix, sempre que sigui possible, a la consulta de l'expedient judicial del cas. En funció de la informació recollida i que s'ha considerat rellevant des de la seva òptica professional, el psicòleg començarà a decidir quina serà la línia principal que orientarà la investigació. A continuació, es realitzarà una primera presa de contacte amb la persona o persones que hagin i/o desitgin ser sotmeses a la pericial, i se les informarà dels diversos aspectes relacionats amb el procediment: abast i limitacions de la intervenció del psicòleg, metodologia que s'utilitzarà durant el procediment, clarificació de dubtes, etc. Posteriorment, es realitzarà una primera entrevista personal amb el client de recollida d'informació, on resultarà indispensable l'establiment i concreció de forma clara i precisa de l'objectiu de la pericial. A partir d'aquí, el psicòleg procedirà al plantejament de les hipòtesis que contestin a la pregunta pericial (objectiu) i iniciarà l'exploració exhaustiva de les persones implicades en el procediment. Es realitzaran noves entrevistes amb els subjectes implicats en la pericial (individuals i/o conjuntes) i amb molta probabilitat s'administraran proves psicomètriques degudament baremades, actualitzades i que compten amb alt grau de fiabilitat i validesa. És molt freqüent la utilització d'aquestes proves en els dictàmens pericials. D'altra banda, el psicòleg utilitzarà els coneixements específics sobre avaluació que consideri oportuns, i que el capaciten per objectivar l'estat mental dels individus amb una gran precisió.

La segona etapa comprèn l'emissió de l'informe pericial per escrit, document on el pèrit expressa la seva opinió experta sobre l'assumpte que li ha estat encomanat.

La tercera etapa, tot i que no sempre resulta indispensable, ja que pot requerir-se o no en funció de les característiques del procés judicial i de la decisió del propi jutge, consisteix en la ratificació per part del psicòleg de l'informe pericial i de l'assistència/presència judicial, per tal de respondre a les preguntes i resoldre els dubtes que l'informe hagi pogut suscitar davant el Tribunal.

Quines són les característiques fonamentals que defineixen la pericial?

Algunes de les característiques pròpies de la pericial són:

 • Requisits invariables d'objectivitat, imparcialitat, rigorositat tècnica i científica.
 • No es podran fer valoracions o afirmacions de cap tipus d'aquelles persones que no hagin estat directament avaluades. Tampoc es farà referència a aquella informació que formi part de la intimitat de les persones i que no siguin elements que incideixin directament en l'objecte de la perícia.
 • És necessari saber que l'informe pericial és un document públic que serà estudiat per un nombre considerable de persones (advocats respectius, fiscals, jutges, etc). Tot i que els psicòlegs jurídics queden parcialment exceptuats del secret professional i estan obligats a informar a l'autoritat competent quan la conducta de l'entrevistat pugui implicar risc per sí mateix o per a tercers, també han de regir-se per la seva ètica professional i en la mesura del possible (tenint en compte la naturalesa del procés judicial) s'haurà de mantenir la confidencialitat de les dades recopilades front a tercers i aquells altres dels quals la seva divulgació pogués danyar innecessàriament als interessats, en especial als menors.
 • Anàlisi de la documentació abans d'explorar a l'informat: és aconsellable que el pèrit comenci a formular les seves primeres hipòtesis amb l'anàlisi de la documentació de les actuacions judicials, el què permet economitzar temps i orientar la investigació cap a determinats punts, això sens perjudici de què es sol·liciti més informació durant el procés d'avaluació pericial.
 1. Documentació jurídica: escrits de demanda i contestació, ofici judicial on es sol·licita la intervenció del professional, declaracions de les parts, declaracions del menor, resolucions judicials dictades durant el procediment, altres informes pericials, etc.
 2. Documentació clínica d'interès: informes psicològics o mèdics previs, informes pericials previs, etc.
 3. Altres informes d'interès: notes i butlletins escolars, informes emesos per específics en l'àmbit escolar (tutors, mestres o equips d'orientació psicopedagògica, etc), informes sobre sancions o aptitud en l'àmbit laboral, etc.
 • En els processos de família, sempre prevaldrà l'interès superior del menor sobre qualsevol altre interès legítim que pugui concórrer.
 • El professional obtindrà el consentiment de totes les parts que siguin necessàries per la pràctica de l'avaluació psicològica proposada. En el cas dels menors, el psicòleg haurà d'informar del procediment a totes les parts que tinguin la pàtria potestat.
foto_judicial

Aquest servei està disponible a:
PSIGMA Vic
PSIGMA Barcelona
PSIGMA Girona

Consulta la metodologia en psicologia jurídica que utilitzem a Psigma

Vídeos relacionats

“Acudir a un psicòleg jurídic és cada cop més important per gestionar diferents dificultats que es presenten a la vida amb el fi de no sortir-ne malparats”

Amunt

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients