Cat / Esp

Les malalties professionals

El passat 28 d’abril es va celebrar el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball. Aquest any, l’Organització Internacional del Treball (OIT) ha volgut centrar l’atenció en la importància de la prevenció de les malalties professionals, que segueixen sent les principals causes de les morts relacionades amb el treball, i els efectes de les quals resulten devastadors, no només per els treballadors i les seves famílies, sinó també per a la societat en el seu conjunt, causa de l’enorme cost econòmic que generen, en particular, pel què fa a la pèrdua de productivitat i la sobrecàrrega dels sistemes de seguretat social.

Les malalties professionals es defineixen com el grup de trastorns i malalties que es contrauen com a resultat de l’exposició a algun factor de risc relacionat amb la feina, i dins d’aquest grup, es troben riscos físics per a la salut, així com els trastorns musculoesquelètics i els trastorns mentals. Anomenats per l’OIT, com “la pandèmia oculta”, es calcula que cada any moren 2,34 milions de persones com a conseqüència d’aquest tipus de malalties.

Segons l’OIT, malgrat la seva incidència, la tendència habitual de les empreses i organitzacions, i fins i tot dels governs, es basa en una política dirigida cap al tractament i la rehabilitació enfront de la prevenció d’aquest tipus de malalties professionals. No obstant això, “la prevenció de les malalties professionals és més eficaç i menys costosa”.

Per aquest motiu, l’OIT ha elaborat un document en què s’exposa la situació actual de les malalties professionals i es presenten una sèrie de recomanacions perquè la seva prevenció ocupi un lloc destacat en els nous programes mundials i nacionals sobre seguretat i salut.

A l’entorn de la Unió Europea, els trastorns musculoesquelètics (com el dolor crònic) són els trastorns de salut laboral més comuns, i l’estrès laboral i les seves conseqüències per a la salut “s’han convertit en una gran preocupació”. D’acord a l’informe, “les empreses s’enfronten cada vegada més a l’assetjament psicològic, l’assetjament (mobbing), l’assetjament moral (bullying), l’assetjament sexual, així com a altres formes de violència”. Aquestes situacions generen l’augment dels problemes d’ansietat, depressió o consum de drogues entre els treballadors afectats, així com són un factor de risc per a l’aparició de patologies musculoesquelètiques, cardíaques o digestives, o per l’augment del risc de suïcidi.

Tal com adverteix l’informe, titulat La Prevenció de les Malalties Professionals, “la lluita contra les malalties professionals es troba en un punt decisiu (…) a més dels perills existents, el món del treball d’avui comporta noves amenaces com els trastorns mentals i els trastorns musculoesquelètics. Milions de treballadors estan exposats a condicions de treball perilloses sense que puguin recórrer a cap sistema de protecció “. Per aquest motiu, “necessitem un paradigma de prevenció integral centrat en les malalties professionals, no només en les lesions físiques”.

Es pot descarregar l’informe complet en el següent enllaç:

La Prevenció de les Malalties Professionals