Cat / Esp

NOU SERVEI de Neuropsicologia infantil. Què és la neuropsicologia?

 • Penses que el teu fill o filla té problemes d’aprenentatges?
 • A l’escola et posen en alerta de dificultats en la lectoescriptura o en les matemàtiques?
 • Creus que en el teu fill o filla pot haver-hi algun trastorn de dèficit d’atenció, hiperactivitat?

Amb una valoració neuropsicologia les professionals de Psigma entenem en la relació que hi ha entre el cervell i la conducta de l’infant.

La neuropsicologia és una disciplina científica que posa el focus en les funcions cognitives superiors, és a dir,  s’estudien tots aquells processos mentals que fan possible que realitzem una tasca. Així doncs la neuropsicologia valora de manera específica i a través de tests psicomètrics: la intel·ligència, l’atenció, la memòria, el llenguatge, la capacitat de planificar i organitzar i la inhibició entre d’altres.

A Psigma tenim professionals especialitzades en neuropsicologia infantil i posem en funcionament aquest nou servei perquè ens permet valorar les funcions cognitives, conductuals i emocionals dels infants i joves. Comencem implementant-lo a l’àrea de psicologia infantil perquè ens és molt útil per establir com funciona una persona, saber quines són les seves necessitats i com pautar la intervenció.

La neuropsicologia és la porta d’entrada per dissenyar una intervenció acurada en funció de les necessitats específiques de cada persona i poder atendre a cadascú amb els professionals més oportuns.

Què avaluem?

 • El funcionament intel·lectual: Aspectes intel·lectuals per saber quin és el punt de partida i entendre el funcionament cerebral.
 • Funcions executives: La capacitat d’organitzar, planificar i seleccionar apropiadament objectes, iniciar un pla i mantenir-lo a la memòria mentre s’executa una tasca determinada.
 • Atenció: L’atenció és  la porta d’entrada d’informació al cervell i avaluem la capacitat d’alerta, l’atenció focalitzada o selectiva, l’atenció dividida, l’atenció sostinguda i l’atenció alternant.
 • Llenguatge: En relació amb el llenguatge avaluem diferents aspectes:
  • Qualitatius: no verbals (gestos), forma (fluència, volum i prosòdia), contingut (lèxic i morfosintaxis) i ús (diàleg, respostes i discurs)
  • De registre: Contingut (quantitat de vocabulari, relacions semàntiques), forma pragmàtica (torn de paraula, quantitat d’informació, flexibilitat per canviar de tema),
 • Lecto-escriptura: Aspectes com la mecànica i precisió lectora, comprensió lectora i expressió escrita.
 • Memòria: El processament de la informació que permet registrar, codificar, consolidar, emmagatzemar, accedir i recuperar la informació.
 • Funcions visperceptives, visoespeacials o visioconstructives: Capacitat d’ubicar de forma correcta els objectes a l’espai.
 • Avaluació de l’estat d’ànim, conducta, funcionament adaptatiu i personalitat: no forma part directament de l’avaluació neuropsicològica però influeix en els resultats i per tant és un aspecte important per entendre la personalitat de l’infant o jove.

Què tenim en compte a l’hora de realitzar una avaluació neuropsicologia?

Quan treballem amb infants tenim molt en compte que el seu cervell s’està desenvolupant i que aquest desenvolupament afecta a les seves estructures cerebrals, a les condicions genètiques i ambientals.

Altres aspectes que tenim en compte són la seva motivació, personalitat o l’estil cognitiu individual.

Com es fa una avaluació neurospicològica?

L’avaluació neuropsicologia aprofundeix en diferents camps i aspectes. Aquesta complexitat fa que, si s’escau, combinem observació directa en diferents entorns (escola, casa, en un entorn lúdic) amb qüestionaris i escales i història clínica.

Així doncs una avaluació d’aquestes característiques no es tracta de passar només un test sinó que valorem el conjunt de totes les dades obtingudes per poder tenir una visió àmplia i acurada de la realitat per evitar qualsevol distorsió.

La intervenció podem dividir-la en 4 aspectes importants.

1.- Entrevista clínica. En aquesta entrevista les famílies són les principals informadores ja que són qui tenen la informació més valuosa del seu fill. En aquesta entrevista busquem informació de la història clínica:

 • Dades descriptives bàsiques.
 • Història de desenvolupament.
 • Història social.
 • Historial mèdic rellevant.
 • Antecedents familiars d’interès.

Parlar amb la famílies i amb l’infant o jove ens ajuda a seleccionar els testos i qüestionaris més adients per una bona valoració.

2.- Avaluació i  valoració neuropsiclògica. Realització de tots els tests i qüestionaris i interpretació de les dades obtingudes. No només s’analitza el resultat dels test sinó que ho comparem amb el què ens han dit les famílies, amb el context escolar i sobretot amb la informació obtinguda de l’observació qualitativa de la conducta de l’infant.

3.- Comunicació dels resultats i pla d’actuació. Expliquem tant a les famílies com als infants i joves els resultats obtinguts de manera clar i entenedora i proposem el pla d’actuació que se’n deriva. La professional explica a la família en què consisteixen els resultats i aclareix els dubtes que puguin anar sorgint.

4.- Informe i intervenció. Elaborem l’informe per totes les parts implicades i iniciem la intervenció segons el pla pactat. Des de Psigma donem molta importància a confeccionar un informe escrit on es recull tota la informació obtinguda, les proves amb els resultats així com les recomanacions tant personals, familiars, com escolars per tal que tot l’entorn n’estigui informat.

Què fer quan ja tenim els resultats?

Un cop la família sap què passa a l’infant o jove el següent pas és saber què fer per ajudar-lo. Gràcies a l’avaluació que s’ha realitzat disposem d’una informació molt útil per determinar les pautes i intervencions que s’han de realitzar i podrem recomanar quin hauria de ser el següent pas.

Vols saber més coses sobre el nou servei de Psigma?

No dubtis a consultar-nos-ho!

Raquel Ruiz i Gemma Calvet
Psicòlogues
620 756 015
info@psigma.cat